Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2019

Thứ sáu - 15/11/2019 04:08
Căn cứ Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2019; UBND tỉnh Phú Yên thông báo như sau:

Căn cứ Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 14/10/2019 của UBND tỉnh về việc tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2019; UBND tỉnh Phú Yên thông báo như sau:

 

I. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

 

Tổng số vị trí việc làm cần tuyển dụng: 108 vị trí, tương ứng với chỉ tiêu biên chế tuyển dụng là 122 biên chế, trong đó:  

 

1. Khối sở, ban, ngành tỉnh: 49 vị trí, với 63 chỉ tiêu biên chế tuyển dụng.

 

2. Khối UBND các huyện, thị xã, thành phố: 59 vị trí, với 59 chỉ tiêu biên chế tuyển dụng.

 

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ HỒ SƠ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 

1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển công chức

 

1.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

 

a) Có quốc tịch Việt Nam và sinh sống tại Việt Nam;

 

b) Đủ 18 tuổi trở lên;

 

c) Có đơn dự tuyển; có lý lịch rõ ràng;

 

d) Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển;

 

e) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

 

f) Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

 

g) Các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

 

Lưu ý: Nếu ngạch công chức chuyên ngành có quy định riêng về tiêu chuẩn trình độ ngoại ngữ và tin học thì thực hiện theo quy định chuyên ngành.

 

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký 01 nguyện vọng dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại 01 cơ quan, đơn vị, địa phương có chỉ tiêu biên chế công chức cần tuyển dụng và vị trí việc làm phù hơp với nhu cầu của người dự tuyển. Nếu người dự tuyển đăng ký ở 02 vị trí trở lên thì sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển.

 

1.2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển công chức:

 

a) Không cư trú tại Việt Nam;

 

b) Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

 

c) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

 

2. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

 

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu đính kèm);

 

- Bản phôtô (có chứng thực) bằng tốt nghiệp và bảng điểm học tập.

 

- 06 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận;

 

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

 

Lưu ý: Người đăng ký dự tuyển công chức nộp trực tiếp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu vào một vị trí việc làm tại một cơ quan có chỉ tiêu tuyển dụng công chức, người đăng ký dự tuyển công chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

 

3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng công chức

 

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

 

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;

 

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

 

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên theo quy định tại mục này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

 

4. Lệ phí dự tuyển:

 

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.


Sau khi tổng hợp số lượng thí sinh đăng ký dự thi, Hội đồng tuyển dụng công chức sẽ thông báo mức thu phí tuyển dụng đến các thí sinh, cụ thể:

 

- Dưới 100 thí sinh: 500.000đồng/thí sinh;

 

- Từ 100 đến dưới 500 thí sinh: 400.000 đồng/thí sinh;

 

- Từ 500 thí sinh trở lên: 300.000 đồng/thí sinh.

 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

 

1. Nội dung, hình thức tuyển dụng công chức:

 

Việc tuyển dụng công chức năm 2019 được thực hiện thông qua hình thức thi tuyển và xét tuyển, thực hiện theo 2 vòng, cụ thể như sau:

 

1.1 Thi tuyển công chức

 

- Cơ quan thực hiện: Hội đồng tuyển dụng công chức.

 

* Vòng 1: Thi trắc nghiệm trên giấy, gồm 3 phần:

 

a. Nội dung:

 

Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút;

 

Phần II: Ngoại ngữ 30 câu hỏi là một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ tại vòng này.

 

Phần III: Tin học 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút. Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn là tin học thì người dự tuyển không phải thi tin học tại vòng này.

 

* Miễn phần thi ngoại ngữ (vòng 1) đối với các trường hợp sau:

 

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

 

Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

 

Người dự tuyển vào công chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

 

* Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.

 

b. Kết quả

 

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2 theo quy định tại khoản 2 mục này.

 

c. Thời gian thực hiện

 

- Hoàn thành việc chấm thi chậm nhất là 15 ngày sau ngày kết thúc thi.

 

- Công bố kết quả điểm thi chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi.

 

- Thông báo việc nhận đơn phúc khảo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi.

 

- Trường hợp có đơn phúc khảo thì chậm nhất là 15 ngày sau ngày hết thời hạn nhận đơn phúc khảo phải hoàn thành việc chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo để thí sinh dự thi được biết.

 

Căn cứ vào điều kiện thực tiễn trong quá trình tổ chức chấm thi, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định kéo dài thời hạn thực hiện các công việc trên nhưng không quá 15 ngày.

 

* Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

 

a. Thời gian tiến hành

 

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc chấm thi theo quy định tại vòng 1 thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh dự thi vòng 2.

 

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức thi vòng 2.

 

b. Nội dung thi:

 

Kiến thức, năng lực, kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển công chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.

 

Hình thức thi: Thi viết.

 

Thang điểm: 100 điểm.

 

Thời gian thi: 180 phút.

 

1.2 Xét tuyển công chức (dành cho đối tượng được thu hút theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ)

 

* Vòng 1

 

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm đã đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2 quy định tại mục này.

 

* Vòng 2

 

Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn của người dự tuyển.

 

Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

 

Thời gian phỏng vấn 30 phút.

 

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

 

2. Cách xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức

 

Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

 

- Có kết quả điểm thi tại vòng 2 quy định đạt từ 50 điểm trở lên;

 

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

 

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

 

- Người không trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng công chức không được bảo lưu kết quả tuyển dụng cho các kỳ tuyển dụng lần sau.

 

3. Công nhận kết quả trúng tuyển, kiểm tra hồ sơ theo Phiếu đăng ký dự tuyển, ra quyết định tuyển dụng

 

Căn cứ đề nghị của Hội đồng tuyển dụng công chức, UBND tỉnh phê duyệt kết quả thi tuyển, xét tuyển để niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Nội vụ, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và gửi thông báo kết quả thi tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển.

 

Căn cứ vào kết quả điểm sau khi chấm phúc khảo, Hội đồng tuyển dụng công chức sẽ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức năm 2019.

 

Sau khi nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển đến Sở Nội vụ để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) theo yêu cầu vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định và nhận quyết định tuyển dụng.

 

Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển.

 

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì UBND tỉnh thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên Cổng thông tin điện tử UBND tỉnh và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong các kỳ tuyển dụng tiếp theo.

 

Người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong cùng năm tuyển dụng đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng.

 

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

 

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

 

Thí sinh đăng ký dự tuyển tải Phiếu đăng ký dự tuyển kèm theo Thông báo này (được đăng tải trên trang thông tin điện tử của tỉnh và Sở Nội vụ) điền đầy đủ thông tin theo quy định.

 

1. Thời gian nộp phiếu đăng ký dự tuyển

 

Từ ngày 18/10/2019 đến ngày 18/11/2019 (trong giờ hành chính của các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu)

 

2. Địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển

 

- Thí sinh đăng ký thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên năm 2019 trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển công chức tại Sở Nội vụ Phú Yên, 02A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7, TP Tuy Hòa, Phú Yên.

 

- Việc tiếp nhận phiếu đăng ký phải được ghi vào sổ theo dõi, được ký xác nhận của thí sinh và người tiếp nhận. Không nhận phiếu đăng ký dự tuyển theo đường bưu chính.

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp phòng Tổ chức công chức viên chức- Sở Nội vụ hoặc qua số điện thoại 0257 3843852 để được hướng dẫn.

 

3. Thời gian, địa điểm tổ chức thu lệ phí, tổ chức thi tuyển, xét tuyển… Hội đồng tuyển dụng sẽ có thông báo cụ thể sau.

 

Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở của Sở Nội vụ, được đăng tải trên các trang thông tin của tỉnh, Sở Nội vụ và được thông báo trên Đài Phát thanh và truyền hình Phú Yên, Báo Phú Yên.

 

Lưu ý: Kể từ thời điểm đăng ký tham gia thi tuyển, thí sinh thường xuyên theo dõi, truy cập các trang thông tin của tỉnh, Sở Nội vụ để cập nhật các thông báo liên quan đến công tác tổ chức tuyển dụng công chức.

 

Trên đây là nội dung Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên năm 2019, UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, địa phương và thí sinh được biết, thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, vướng mắc, các cá nhân, tổ chức liên hệ UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để được hướng dẫn.

Nguồn tin: baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây