Công đoàn góp phần thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp phát triển bền vững

Thứ năm - 14/11/2019 02:05
Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và sự chuyển đổi cơ chế kinh doanh, các doanh nghiệp đã trở thành đơn vị sản xuất kinh doanh tự chủ. Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp (VHDN).
Công đoàn góp phần thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp phát triển bền vững

Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và sự chuyển đổi cơ chế kinh doanh, các doanh nghiệp đã trở thành đơn vị sản xuất kinh doanh tự chủ. Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững phải xây dựng văn hóa doanh nghiệp (VHDN).

 

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

 

Trong quá trình phát triển, mỗi doanh nghiệp đều nỗ lực xây dựng một hệ thống quan điểm, quy chuẩn làm định hướng hoạt động kinh doanh để mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động chấp nhận. Các hệ thống quan điểm đó phải tạo ra sự hài hòa trong nội bộ doanh nghiệp. VHDN tích cực sẽ phát huy thế mạnh văn hóa của tập thể, góp phần tăng cường nội lực và sức mạnh của doanh nghiệp.

 

VHDN là sự tổng hòa của quan niệm giá trị, tiêu chuẩn đạo đức, triết lý kinh doanh, quy phạm hành vi, ý tưởng kinh doanh, phương thức quản lý và những quy tắc hoạt động của doanh nghiệp được toàn thể CNVCLĐ trong doanh nghiệp chấp nhận tuân thủ. VHDN lấy việc phát triển toàn diện con người làm mục tiêu cuối cùng, cốt lõi của VHDN là tinh thần doanh nghiệp và các quan điểm giá trị kinh doanh mà doanh nghiệp hướng đến.

Trong nhiều năm qua, Công đoàn tỉnh Phú Yên với vai trò chức năng của mình là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động. Công đoàn tỉnh không ngừng giữ vững vai trò nòng cốt cùng các tổ chức trong toàn hệ thống chính trị, chủ động trong việc tuyên truyền, vận động và định hướng cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia tích cực phong trào thi đua xây dựng VHDN trên toàn tỉnh. Mặt khác, các cấp công đoàn phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền tại các doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động truyền thông, thay đổi nhận thức của lãnh đạo doanh nghiệp và đội ngũ cán bộ, đoàn viên, người lao động trên các lĩnh vực về VHDN.

 

Để xây dựng VHDN, trước hết phải thực hiện văn hóa trong chuyển biến nhận thức. Đây là nội dung cốt lõi đầu tiên mà các cấp công đoàn trong doanh nghiệp cần triển khai sâu rộng, giúp người lao động nâng cao nhận thức chính trị, trung thành với sự nghiệp và lợi ích của dân tộc; yêu ngành nghề, tận tâm tận lực, gắn bó với đơn vị; có ý thức xây dựng đơn vị vững mạnh, biết đặt lợi ích của đơn vị lên trên lợi ích cá nhân. Đồng thời, các đoàn viên, người lao động còn tích cực học tập để nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp; nắm vững những chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến công việc và quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động để sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Mặt khác giúp cán bộ, đoàn viên, người lao động công đoàn thường xuyên cập nhật các giá trị về truyền thống, bề dày thành tích của đơn vị nhằm tăng thêm lòng tự hào và ý thức trách nhiệm của mỗi người đối với đơn vị; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân điển hình và động viên khen thưởng kịp thời các tập thể và cá nhân tiên tiến, nhằm khích lệ phong trào thi đua của đơn vị.

 

Bên cạnh đó phải thực hiện văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Các cấp công đoàn xác định cần gắn kết, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn để tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh luôn năng động, đúng quy định của pháp luật; thực hiện chương trình đầu tư phát triển để hiện đại hóa và phát triển cơ sở vật chất kỹ thuật, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong quản lý kinh doanh và quản trị doanh nghiệp. Đồng thời phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa quy trình sản xuất để đạt năng suất cao và chất lượng sản phẩm tốt.

 

Xây dựng đồng bộ các quy chế quản lý và điều hành hoạt động của đơn vị đảm bảo công khai, minh bạch và công bằng. Coi trọng phát triển nguồn nhân lực, hình thành đội ngũ chuyên gia đầu ngành, đội ngũ cán bộ quản trị kinh doanh năng động, sáng tạo, xây dựng đội ngũ công nhân lao động được đào tạo phù hợp với yêu cầu hiện đại.

 

Xây dựng được mối quan hệ tốt và uy tín với các đối tác, bạn hàng, sẵn sàng chia sẻ rủi ro với bạn hàng; không ngừng khẳng định giá trị thương hiệu của đơn vị trên thương trường. Văn hóa trong thực hiện nhiệm vụ là cùng xác định mục tiêu: Hàng năm, kinh doanh đạt sự tăng trưởng và có lợi nhuận, đảm bảo việc làm và đời sống người lao động ngày càng được nâng cao, gắn liền với việc thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động, không để xảy ra tai nạn lao động...

 

Xây dựng con người mới thời kỳ CNH-HĐH

 

Trong xây dựng VHDN phải xây dựng con người mới thời kỳ CNH-HĐH, thực hiện văn hóa trong tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống.

 

Doanh nghiệp cần quan tâm đến những người lao động có nhiều năm cống hiến với doanh nghiệp. Sự cống hiến đó phải gắn liền với hưởng thụ, từ đócán bộ, đoàn viên, người lao động lại tiếp tục cống hiến để đạt được kết quả cao hơn. Nội dung này hướng đến gốc của vấn đề đó là yếu tố con người. Đây là ưu thế, đặc tính trong hoạt động công đoàn. Công đoàn chủ động, sáng tạo trong hoạt động để đơn vị có đời sống tinh thần vui tươi, lành mạnh, chủ động đấu tranh chống mọi biểu hiện của văn hóa xấu xâm nhập. Coi trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực bằng các hoạt động: Định kỳ hàng năm tổ chức khám bệnh cho người lao động, tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; giáo dục người lao động biết quan tâm đến cộng đồng, hưởng ứng tham gia hoạt động xã hội - từ thiện; luôn phấn đấu xây dựng gia đình văn hóa.

 

Công đoàn chủ động tham gia, phối hợp với chuyên môn tổ chức phong trào tự học tập nâng cao trình độ của đội ngũ CNVC-LĐ, tạo điều kiện cho người lao động tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao về chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc.

 

Cùng với đó, doanh nghiệp xây dựng văn hóa trong giao tiếp, ứng xử để tạo nên nét riêng. Do vậy mỗi doanh nghiệp, công đoàn cần chủ động đề xuất và tham mưu cho lãnh đạo, phối hợp cùng chuyên môn đổi mới phong cách lãnh đạo, xây dựng người lao động làm việc với tác phong công nghiệp và chuyên nghiệp; nghiêm túc trong giao tiếp, tinh tế, lịch thiệp, văn minh trong ứng xử. Đối với khách hàng, đối tác, luôn niềm nở, ân cần, chu đáo, tôn trọng và hợp tác. Đối với đồng nghiệp, luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong công việc và trong cuộc sống. Trang phục cá nhân luôn gọn gàng, phù hợp với đặc thù công việc, mang đặc điểm, nét văn hóa riêng của doanh nghiệp và phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam.

 

Vận động người lao động luôn có ý thức xây dựng phong trào xanh, sạch, đẹp; gìn giữ vệ sinh môi trường; phòng làm việc bố trí gọn gàng, ngăn nắp, khoa học, đảm bảo tính thẩm mỹ và phù hợp vị trí làm việc. Xây dựng hệ thống xử lý chất thải đúng quy trình đảm bảo sức khỏe cộng đồng, tránh ô nhiễm môi trường.

 

Song song với hoạt động trên, cần thực hiện văn hóa hội nhập kinh tế WTO. Các cấp công đoàn và doanh nghiệp cần định hướng cho cán bộ, đoàn viên và người lao động hiểu rõ cùng với sự thay đổi nhanh chóng của kinh tế thế giới, nhất là khi Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của WTO và các tổ chức thương mại tự do khác, quản lý kinh doanh doanh nghiệp cần phải được tổ chức lại trên các phương diện và giải quyết hài hòa các mối quan hệ, quan hệ thiên nhiên với con người, quan hệ giữa con người với con người, giữa cá nhân với cộng đồng, giữa dân tộc và nhân loại, văn hóa doanh nghiệp tiên tiến nhưng phải phù hợp với tình hình và bản sắc văn hóa Việt Nam.

 

Để VHDN ngày càng lan tỏa giá trị, bên cạnh sự nỗ lực của các cấp công đoàn trong việc vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động thực hiện tốt các quy định về VHDN trong thời gian tiếp theo, các doanh nghiệp cần nghiên cứu bổ sung và xây dựng một thiết chế văn hóa mang bản sắc riêng, phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị tạo bước đột phá để doanh nghiệp phát triển bền vững trong tương lai.

 

PHAN QUỐC THẮNG

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh

Nguồn tin: baophuyen.com.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây